Program lojalnościowy

Regulamin programu lojalnościowego „Kolorowe ogrody" obowiązujący do dnia 30.09.2017

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Kolorowe ogrody".
2. Organizatorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kalisiak Jerzy Kalisiak i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kobyłce przy ul. Zagańczyka 16a wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00001865761, NIP 1250926905 nazywane dalej Centrum Ogrodnicze Kalisiak.
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.
4. Program prowadzony jest w siedzibie organizatora.
5. Wystawcą i właścicielem karty lojalnościowej jest organizator.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

1. Program - program lojalnościowy pod nazwą „Kolorowe ogrody" prowadzony jest przez Centrum Ogrodnicze Kalisiak.
2. Siedziba organizatora – adres działalności zgodnie z wpisem do KRS.
3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.
4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
5. Stan konta – liczba punktów zgromadzona przez uczestnika programu.
6. Karta klienta - karta programu „Kolorowe ogrody".
7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez terminal powoduje przypisanie karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.
8. Formularz rejestracyjny - formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.
9. Punkty dodatkowe - punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
10. Bon Centrum Ogrodniczego Kalisiak – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów w siedzibie organizatora.

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie

1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.
2. Regulamin znajduje się w widocznym miejscu w siedzibie organizatora, a także na stronie www.kalisiak.pl.
3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazywane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.
4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencję drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub poprzez SMS) Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) oraz Ustawą z dn. 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002r nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zm.).
5. Imienny rejestr wydanych kart prowadzi pracownik biura Centrum Ogrodniczego Kalisiak.
6. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
7. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu nieodpłatnie pod warunkiem dokonania jednorazowego zakupu o wartości co najmniej 200 zł i po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym, potwierdzonym przez organizatora (wzór formularza w załączeniu).
8. Naliczanie punktów odbywa się przy kolejnym zakupie po wydaniu karty.
9. Posiadacze dotychczasowej karty rabatowej Centrum Ogrodniczego Kalisiak otrzymują nową kartę bez konieczności dokonania zakupu uprawniającego do otrzymania karty, pod warunkiem wypełnienia formularza i zwrotu dotychczasowej karty.
10. Dotychczas obowiązująca karta rabatowa traci ważność z dniem 15.03.2016r.
11. W przypadku utraty karty uczestnik programu jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej karty.
12. Za wydanie nowej karty zostanie pobrana oplata w wysokości 10 zł.
13. Karty uszkodzone lub zużyte podlegają wymianie nieodpłatnie, pod warunkiem zwrotu starej karty.
14. Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta na terminalu znajdującym się w siedzibie organizatora.

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie punktów

1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w siedzibie organizatora.
2. Warunkiem naliczenia punktów na indywidualnym koncie klienta jest okazanie karty klienta kasjerowi przed rozpoczęciem kasowania towarów, odczytanie kodu karty oraz zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym i dokonanie zapłaty.
3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że:
naliczamy 1 punkt za każde wydane pełne 10 zł (np. zakup za 9 zł - punkty nie przysługują, zakup za 13 zł powoduje naliczenie 1 punktu, zakup za 27 zł powoduje naliczenie 2 punktów).
4. Każde 190 punktów zgromadzone na indywidualnym koncie klient może zamienić na bon o wartości 100 zł, każde 100 punktów na bon o wartości 50 zł i 40 punktów na bon o wartości 15 zł wydawany (drukowany na terminalu) w siedzibie organizatora.
5. Rejestracja transakcji możliwa jest wyłącznie w chwili jej dokonania.
6. Późniejsza rejestracja punktów nie będzie możliwa z wyjątkiem sytuacji spowodowanej awarią sprzętu. W takim przypadku rejestracja punktów na karcie odbywać się będzie w terminie do 7 dni od dnia dokonania zakupów na podstawie okazanego paragonu fiskalnego, który jest podpisany przez kasjera.
7. Przy płatności bonem punkty nie są naliczane.
8. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję. Szczególnie premiowani są klienci, którzy przez zakupy wielokrotne przekroczą 300 uzbieranych punktów. Po przekroczeniu 300 pkt uzbieranych na koncie uczestnika, punkty naliczane przy kolejnych transakcjach będą naliczane podwójnie.
9. Dopuszczalna ilość transakcji premiowanych punktami to cztery transakcje w ciągu jednego dnia.
10. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
11. Zgromadzone punkty tracą ważność po upływie jednego roku od dnia przyznania.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty przyznanych punktów w sytuacji zwrotu towaru lub anulowania płatności.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania indywidualnego konta punktowego Uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie, iż punkty na nim zgromadzone przyznane zostały niezgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 5. Wymiana punktów na bony Centrum Ogrodniczego Kalisiak

1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Centrum Ogrodniczego Kalisiak, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów. Wymiana jest możliwa najwcześniej w dniu następnym po wydaniu bonu.
2. W celu wymiany punktów na bony uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, winien zażądać wydrukowania bonu z terminala w siedzibie organizatora.
3. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Możliwa jest natomiast zamiana bonu o wartości 50 zł na kartę podarunkową Centrum Ogrodniczego Kalisiak o nominale 50 zł.
4. Po wydrukowaniu bonu z konta klienta zostanie automatycznie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.
5. Bon Centrum Ogrodniczego Kalisiak posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonów, bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
6. W celu zrealizowania bonu należy dokonać odczytu (sprawdzenia) bonu na terminalu. Każdy bon posiada unikatowy numer i kod kreskowy.
7. Bon ważny jest wyłącznie w siedzibie organizatora w terminie 30 dni od daty jego wydruku.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w siedzibie organizatora lub pocztą elektroniczną na adres organizatora – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
9. Podstawą reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu potwierdzającego dokonanie reklamowanej transakcji.
10. Reklamacja uczestnika powinna zawierać następujące informacje:
     - imię i nazwisko uczestnika,
     - adres zamieszkania,
     - opis zgłaszanych zastrzeżeń,
     - dowód zakupu,
     - nr karty uczestnika,
     - adres e-mail uczestnika (fakultatywnie),
     - nr telefonu kontaktowego uczestnika (fakultatywnie).

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.kalisiak.pl z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników z trzymiesięcznym wyprzedzeniem na stronie www.kalisiak.pl oraz w siedzibie organizatora.
3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu, powinni pobrać bon zgodnie z §5 w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w programie uczestnik powinien złożyć deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Centrum Ogrodniczego Kalisiak, jeśli nabył prawo do jego otrzymania oraz zwrócić kartę klienta.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2016r.

 

 

Regulamin programu lojalnościowego „Kolorowe ogrody" obowiązujący od dnia 01.10.2017

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Kolorowe ogrody".
2. Organizatorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kalisiak Jerzy Kalisiak i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kobyłce przy ul. Zagańczyka 16a wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00001865761, NIP 1250926905 nazywane dalej Centrum Ogrodnicze Kalisiak.
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.
4. Program prowadzony jest w siedzibie organizatora.
5. Wystawcą i właścicielem karty lojalnościowej jest organizator.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 

1. Program - program lojalnościowy pod nazwą „Kolorowe ogrody" prowadzony jest przez Centrum Ogrodnicze Kalisiak.
2. Siedziba organizatora – adres działalności zgodnie z wpisem do KRS.
3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.
4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
5. Stan konta – liczba punktów zgromadzona przez uczestnika programu.
6. Karta klienta - karta programu „Kolorowe ogrody".
7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez terminal powoduje przypisanie karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.
8. Formularz rejestracyjny - formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.
9. Punkty dodatkowe - punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
10. Bon Centrum Ogrodniczego Kalisiak – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów w siedzibie organizatora.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie

 

1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.
2. Regulamin znajduje się w widocznym miejscu w siedzibie organizatora, a także na stronie www.kalisiak.pl.
3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazywane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.
4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencję drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub poprzez SMS) Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) oraz Ustawą z dn. 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002r nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zm.).
5. Imienny rejestr wydanych kart prowadzi pracownik biura Centrum Ogrodniczego Kalisiak.
6. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
7. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu nieodpłatnie pod warunkiem dokonania jednorazowego zakupu o wartości co najmniej 200 zł i po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym, potwierdzonym przez organizatora (wzór formularza w załączeniu).
8. Naliczanie punktów odbywa się przy kolejnym zakupie po wydaniu karty.
9. Posiadacze dotychczasowej karty rabatowej Centrum Ogrodniczego Kalisiak otrzymują nową kartę bez konieczności dokonania zakupu uprawniającego do otrzymania karty, pod warunkiem wypełnienia formularza i zwrotu dotychczasowej karty.
10. Dotychczas obowiązująca karta rabatowa traci ważność z dniem 15.03.2016r.
11. W przypadku utraty karty uczestnik programu jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej karty.
12. Za wydanie nowej karty zostanie pobrana oplata w wysokości 10 zł.
13. Karty uszkodzone lub zużyte podlegają wymianie nieodpłatnie, pod warunkiem zwrotu starej karty.
14. Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta na terminalu znajdującym się w siedzibie organizatora.

 

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie punktów

 

1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w siedzibie organizatora.
2. Warunkiem naliczenia punktów na indywidualnym koncie klienta jest okazanie karty klienta kasjerowi przed rozpoczęciem kasowania towarów, odczytanie kodu karty oraz zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym i dokonanie zapłaty.
3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że:
naliczamy 1 punkt za każde wydane pełne 10 zł (np. zakup za 9 zł - punkty nie przysługują, zakup za 13 zł powoduje naliczenie 1 punktu, zakup za 27 zł powoduje naliczenie 2 punktów).
4. Każde 190 punktów zgromadzone na indywidualnym koncie klient może zamienić na bon o wartości 100 zł, każde 100 punktów na bon o wartości 50 zł i 40 punktów na bon o wartości 15 zł wydawany (drukowany na terminalu) w siedzibie organizatora.
5. Rejestracja transakcji możliwa jest wyłącznie w chwili jej dokonania.
6. Późniejsza rejestracja punktów nie będzie możliwa z wyjątkiem sytuacji spowodowanej awarią sprzętu. W takim przypadku rejestracja punktów na karcie odbywać się będzie w terminie do 7 dni od dnia dokonania zakupów na podstawie okazanego paragonu fiskalnego, który jest podpisany przez kasjera.
7. Przy płatności bonem punkty nie są naliczane.
8. Dopuszczalna ilość transakcji premiowanych punktami to cztery transakcje w ciągu jednego dnia.
9. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
10. Zgromadzone punkty są ważne bezterminowo.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty przyznanych punktów w sytuacji zwrotu towaru lub anulowania płatności.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania indywidualnego konta punktowego Uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie, iż punkty na nim zgromadzone przyznane zostały niezgodnie z niniejszym regulaminem.

 

§ 5. Wymiana punktów na bony Centrum Ogrodniczego Kalisiak

 

1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Centrum Ogrodniczego Kalisiak, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów. Wymiana jest możliwa najwcześniej w dniu następnym po wydaniu bonu.
2. W celu wymiany punktów na bony uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, winien zażądać wydrukowania bonu z terminala w siedzibie organizatora.
3. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Możliwa jest natomiast zamiana bonu o wartości 50 zł na kartę podarunkową Centrum Ogrodniczego Kalisiak o nominale 50 zł.
4. Po wydrukowaniu bonu z konta klienta zostanie automatycznie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.
5. Bon Centrum Ogrodniczego Kalisiak posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonów, bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
6. W celu zrealizowania bonu należy dokonać odczytu (sprawdzenia) bonu na terminalu. Każdy bon posiada unikatowy numer i kod kreskowy.
7. Bon ważny jest wyłącznie w siedzibie organizatora w terminie 30 dni od daty jego wydruku.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w siedzibie organizatora lub pocztą elektroniczną na adres organizatora – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
9. Podstawą reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu potwierdzającego dokonanie reklamowanej transakcji.
10. Reklamacja uczestnika powinna zawierać następujące informacje:
     - imię i nazwisko uczestnika,
     - adres zamieszkania,
     - opis zgłaszanych zastrzeżeń,
     - dowód zakupu,
     - nr karty uczestnika,
     - adres e-mail uczestnika (fakultatywnie),
     - nr telefonu kontaktowego uczestnika (fakultatywnie).

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.kalisiak.pl z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników z trzymiesięcznym wyprzedzeniem na stronie www.kalisiak.pl oraz w siedzibie organizatora.
3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu, powinni pobrać bon zgodnie z §5 w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w programie uczestnik powinien złożyć deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Centrum Ogrodniczego Kalisiak, jeśli nabył prawo do jego otrzymania oraz zwrócić kartę klienta.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017r.